Home Integracja Bez Granic

Integracja Bez Granic

 

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie “INTEGRACJA BEZ GRANIC”

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie – podmiot  wpisany  pod nr 000045567 do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Sarzyna 1221
37 – 310 Nowa Sarzyna
gmina  Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: (017) 241 53 57
www: http://stibg.pl
e-mail: sibg@o2.pl

  1.  Anna Paszek – Prezes Zarządu
  2.  Iwona Paul – Członek Zarządu
  3.  Adam Rybka – Członek Zarządu
  4.  Rozalia Pinderska – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

  1.  Lucyna Paszek – Przewodniczący
  2.  Renata Pietrońska – Członek komisji
  3.  Antoni Zając – Członek komisji

CELE STATUTOWE:

1. Udzielanie rodzinom różnorodnych form pomocy a w szczególności prowadzenia grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę  w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, organizowanie dostępu do informacji, doradztwa, poradnictwa i terapii psychologicznej.
2 .Współdziałanie z organami administracji państwowej, szczególnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami opieki zdrowotnej, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w celu uzyskania pomocy dotyczącej leczenia, procesu rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych poprzez pomoc finansową, organizowanie placówek leczniczych a także systemu indywidualnego nauczania.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szkoleń, kursów i warsztatów.
4. Organizowanie i prowadzenie w miarę własnych możliwości placówek leczniczych i rehabilitacyjnych.
5. Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do dziecka kalekiego i upośledzonego i zapobieganie w ten sposób jego krzywdzie.
6. Prowadzenie na zlecenie lub ze środków własnych różnorodnych usług w formie placówek; specjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, edukacji, rewalidacji i wychowania w formie wychowania przedszkolnego oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
7.Organizowanie  działalności turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, sezonowego wypoczynku i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.
8. Promocję i organizację wolontariatu.
9. Działalność charytatywną.
10. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Organizowanie  i prowadzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek  oświatowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.