Home Stowarzyszenie “Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej

Stowarzyszenie “Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie “Dobry Dom”

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wola Zarczycka 129A,
37-311 Wola Zarczycka
gmina Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: 17 240 10 42

www: http://www.dobrydom.org/
e-mail: biuro @ dobrydom.org

ZARZĄD:

Marek Piechuta – Prezes
Tomasz Sieńko – Wiceprezes
Anna Zawadzka – Wiceprezes
Alicja Liszka – Sekretarz
Bogusław Miś – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Dariusz Żak
 2. Monika Kułacz
 3. Małgorzata Duda

CELE STATUTOWE:
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównywaniu szans życiowych poprzez rozwijanie życiowej samodzielności i aktywności społecznej,
 2. rozwój zdolności i możliwości twórczych osób niepełnosprawnych oraz kompleksowa rehabilitacja,
 3. prowadzenie działań wobec osób niepełnosprawnych służących podnoszeniu ich samooceny i kreatywnego myślenia,
 4. wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 5. pomoc materialna, merytoryczna i techniczna, a w szczególności pomoc finansowa, rzeczowa, psychologiczna, edukacyjna i w postaci prac socjalnych, osobom niepełnosprawnym, a także osobom nieprzystosowanym, społecznie nieprzystosowanym, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w sytuacji kryzysu życiowego, a także doświadczających trudności w wyniku wypadków komunikacyjnych i klęsk żywiołowych.
 6. koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
 7. prowadzenie działań służących rozwojowi dzieci i osób dorosłych o zaburzonym rozwoju fizycznym, psychicznym i mentalnym,
 8. prowadzenie działań na rzecz życia człowieka w jego naturalnym środowisku,
 9. prowadzenie działań pro-integracyjnych,
 10. promocja działalności osób niepełnosprawnych,
 11. prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej oraz turystyczno – krajoznawczej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa,
 2. propagowanie postaw pro – integracyjnych i promocja instytucji prowadzących działalność podkreślającą znaczenie takich postaw,
 3. organizowanie integracyjnych programów edukacyjnych oraz warsztatów psychologiczno – terapeutycznych,
 4. integrowanie środowisk i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
 6. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na temat życia osób niepełnosprawnych w tym gromadzenie i przekazywanie danych i zbiorów oraz prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
 7. przyznawanie stypendiów członkom Stowarzyszenia w celu wspomagania ich rehabilitacji, nauki oraz działań twórczych,
 8. organizowanie warunków wspomagających samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym,
 9. organizowanie i prowadzenie jednostek służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym: szkół, zakładów opieki zdrowotnej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej, ośrodków kształcenia, ośrodków rehabilitacyjnych,
 10. organizowanie i zapewnianie pracy osobom niepełnosprawnym.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.