Home Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelna „Złoty Potok”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelna „Złoty Potok”

NAZWA ORGANIZACJI:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jelna „ZŁOTY POTOK” w Jelnej.

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie – podmiot  wpisany  pod nr 0000340911 do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Jelna 73
37 – 310 Nowa Sarzyna
gmina  Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: 609 718 212
www: http://zlotypotokjelna.pl/
e-mail:

ZARZĄD:
1.    Andrzej Chojnacki – Prezes
2.    Lesław Miazga – Wiceprezes
3.    Zofia Miś – Sekretarz
4.    Małgorzata Szewereniak – Skarbnik
5.    Danuta Baj – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:
1.    Wiesław Miś
2.    Małgorzata Borkowska
3.    Alina Indycka

CELE STATUTOWE:
1.    Rozwijanie twórczości i kreatywności mieszkańców wsi Jelna.
2.    Integrowanie i aktywizowanie lokalnego środowiska.
3.    Działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i oświatowego miejscowości.
4.    Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
5.    Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
6.    Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji.
7.    Promowanie wsi Jelna i jej mieszkańców.
8.    Wspieranie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.
9.    Działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, pielęgnacja tradycji i dorobku kulturowego lokalnej społeczności.
10.    Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i upowszechnianie zdrowego trybu życia.
11.    Działania mające na celu promowanie lokalnych walorów turystycznych miejscowości i ochrony środowiska naturalnego.
12.    Promowanie folkloru ludowego regionu.
13.    Wspieranie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.