Home Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogóry

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie

KRS 0000515656

NIP: 816-170-29-06
REGON: 181141326

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Tarnogóra 112,
37-310 Nowa Sarzyna
gmina Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: 606 162 296

www: http://www.tarnogora.info.pl/
e-mail: edwardkak @ wp.pl

ZARZĄD:

 1. Edward Kak – Prezes
 2. Piotr Gałdyś  – Wiceprezes
 3. Franciszek Półćwiartek – Sekretarz
 4. Barbara Kak – Skarbnik
 5. Jan Grab – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Barbara Grab – Przewodnicząca
 2. Tadeusz Kak – Członek
 3. Stanisław Gałdyś – Członek

 

Nr rachunku bankowego: 
22 9430 1058 1004 8054 2000 0001

CELE STATUTOWE:
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy historycznej o wsi Tarnogóra, kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie piękna Ziemi Tarnogórskiej.
 2. Współpraca i współdziałanie z administracja rządową, samorządem, parafią oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 3. Działania na rzecz edukacji historycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Pomoc artystom i twórcom z terenu wsi Tarnogóra.
 5. Organizowanie różnych form wypoczynku.
 6. Propagowanie rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki.
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjno – sportowych.
 8. Realizacja działań mających na celu ochronę i rozwój dziedzictwa społecznego, kulturowego, przyrodniczego i oświatowego.
 9. Działanie na rzecz rozwoju patriotyzmu oraz świadomości narodowej i kulturowej, pielęgnacji tradycji i dorobku kulturowego lokalnej społeczności.
 10. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
 11. Promocja i wspieranie rozwoju wikliniarstwa.
 12. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 13. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
 14. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji.
 15. Wspieranie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.
 16. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i upowszechnianie zdrowego trybu życia.
 17. Wspieranie działań mających na celu pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.
 19. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych z programów pomocowych Unii Europejskiej, projektu LEADER, oraz z programów innych organizacji i instytucji udzielających dotacji.
 20. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Mobilizowanie członków do realizacji zadań statutowych oraz organizowanie ich społecznej działalności.
 2. Współdziałanie z organami przedstawicielskimi, administracja państwową, kościelną i gospodarczą oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych.
 3. Realizację inicjatyw integrujących przedstawicieli różnych pokoleń.
 4. Organizację imprez kulturalnych, turystycznych , rekreacyjno – sportowych, wystaw, konkursów, wyjazdów i spotkań.
 5. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów i szkoleń.
 6. Opracowywanie i wydawanie materiałów historycznych, informacyjnych i książek.
 7. Propagowanie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, jeśli ta okaże się celowa dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.
 9. Inicjowanie i wspieranie działalności amatorskich grup artystycznych.
 10. Organizowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą, mających na celu propagowanie wiedzy historycznej o wsi Tarnogóra  i regionie oraz wyrównywania szans edukacyjnych środowisk wiejskich.
 11. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych z dostępnych funduszy pomocowych.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.