Home Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Benefactum” w Łętowni

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Benefactum” w Łętowni

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „BENEFACTUM” w Łętowni.

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie – podmiot  wpisany  pod nr 0000377168 do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Łętownia 286
37 – 312 Łętownia
gmina  Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: 605 265 623

ZARZĄD:
1.    Adam Madej – Prezes
2.    Małgorzata Zaguła – Skarbnik
3.    Józef Dziurdź – Członek
4.    Jolanta Łach – Członek
5.    Tomasz Sławiński – Członek
6.    Stanisław Kusiak – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:
1.    Marek Zastawny – Przewodniczący
2.    Ewelina Bolka – Sekretarz
3.    Teresa Klocek – Członek

CELE STATUTOWE:
1.    Rozwijanie twórczości i kreatywności mieszkańców wsi.
2.    Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego na szczeblu lokalnym, a w szczególności w sołectwach: Łętownia, Łętownia – Gościniec, Majdan Łętowski i Wólka Łętowska.
3.    Współpraca i współdziałanie z administracja rządową, samorządem, parafiami oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
4.    Działania na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
5.    Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
6.    Propagowanie rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki.
7.    Organizowanie  imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjno – sportowych.
8.    Realizacja działań mających na celu ochronę i rozwój dziedzictwa społecznego, kulturowego, przyrodniczego i oświatowego.
9.    Działanie na rzecz rozwoju patriotyzmu oraz świadomości narodowej i kulturowej, pielęgnacji tradycji i dorobku kulturowego lokalnej społeczności.
10.    Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
11.    Promocja i wspieranie rozwoju wikliniarstwa.
12.    Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
13.    Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
14.    Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji.
15.    Wspieranie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.
16.    Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i upowszechnianie zdrowego trybu życia.
17.    Wspieranie działań mających na celu pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
18.    Promocja i organizacja wolontariatu.
19.    Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz z programów innych organizacji i instytucji udzielających dotacji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.